Department Orders

 

42 അഖിലേന്ത്യ ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് ജൂലൈ 2023 -വാർഷിക - റെഗുലർ പരീക്ഷയുടെ വിജ്ഞാപനം  
41  Updation of date of registration of vehicles in VEELS- circular 12-05-2023
40 സിലബസ് നവീകരണം - ട്രേഡുകളിൽ / സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അധികമുള്ള പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഉപകരണങ്ങൾ മറ്റു ട്രേഡുകളിൽ / സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് - അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്  06-05-2023
39 ബാങ്ക് / ട്രഷറി അക്കൗണ്ടുകളിൽ 2022-23 വർഷം ബജറ്റ് വിഹിതത്തിൽ നിന്നും തുക മാറി നിക്ഷപിച്ചതിന്റെ വിവരം അറിയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്  05-05-2023
38 നഷ്ടപെട്ട NTC കൾക്ക് പകരം DGT യിൽ നിന്നും e-NTC ലഭിക്കുന്നതിന് പോലീസ് വകുപ്പിൽ നിന്നും FIR ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്  04-05-2023
37   Meeting of Principals with Hon Minister for Skills on 18.05.2023 at TVM- Furnishing of details 04-05-2023
36

വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരം സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് -

Circular 1

Circular 2

28-04-2023
35

12-04-2023

34 തിരുവനന്തപുരത്തെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇൻവിജിലേഷൻ ചുമതലകൾ നിര്വഹിക്കുന്നതിനു സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പാനൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്  12-04-2023
33 ഫയർ & റെസ്ക്യൂ സെർവിസസ് - വേനൽക്കാലം ആരംഭിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടാകുന്ന അഗ്നിബാധകളിലെ വൻവർദ്ധനവ് സംബന്ധിച്ച്  12-04-2023
32 പൊതുഭരണ വകുപ്പ്- വിവരാവകാശ നിയമം, 2005 പ്രകാരം ഉപദേശം, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം, അഭിപ്രായം എന്നിവ നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന സ്പഷ്‌ടീകരണം - സംബദ്ധിച്ച് 31-03-2023
31 റവന്യൂ വകുപ്പ് ജില്ലാ കളക്ടർമാരുടെ പൊതുജന സമ്പർക്ക പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബദ്ധിച്ച് 31-03-2023
30 2019-2020, 2020-2021 വർഷങ്ങളിലെ മികച്ച പരിശീലകർക്കുള്ള അവാർഡ് - ഫലം നിർണ്ണയിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു  30-03-2023
29 ഔദ്യോഗിക ഭാഷ സമിതിയുടെ  റിപ്പോർട്ട്- പൊതു  നിർദേശങ്ങൾ  - Circular 29-03-2023
28 കാർപെന്റെർ ട്രേഡിന്റെ പേരുമാറ്റം  സംബന്ധിച്ച് 27-03-2023
27

Grading of ITI 2022 : വിവിധ കാറ്റഗറികളിൽപ്പെട്ട ഐ ടി ഐ കളിൽ ആദ്യ  മൂന്ന്  സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിച്ച ഐ.ടി.ഐ കളുടെ വിവരങ്ങൾ

25-03-2023
26 MEDISEP- Instructions for Correction /  Addition  of user data 24-03-2023
25  Sustainable development- online Meeting of the HON Minister at 2.30 pm on 23.03.2023 22-03-2023
24  Tenders invited from public  sector insurance companies for providing insurance for ITI trainees 20-03-2023
23  2022-2023 Guidelines for procurement of equipments and expenditure of plan fund 20-03-2023
22

Grading of ITI - Short List 

Circular 

Short List - Grading

14-02-2023
21 2023 അഖിലേന്ത്യ ട്രേഡ് ടെസ്റ്റിനു പ്രൈവറ്റ് ട്രെയിനികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത് - പ്രൈവറ്റ് ട്രെയിനികളുടെ അഡ്മിഷനു വേണ്ടി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 09-03-2023
20 ട്രേഡ് സിലബസ് നവീകരണം മൂലം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അധികമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ മറ്റു സ്ഥാപങ്ങളിലേക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങൾ 06-03-2023
19 Notification and Application form for  SCVT trade test Feb 2023- Previous year candidates 06-02-2023
18  Notification and Application form for  SCVT trade test Feb 2023- Chance over candidates 06-02-2023
17  Notification and Application form for  SCVT trade test Feb 2023- Six month courses 02-02-2023
16

Grading of ITI - Short List

Circular

Short List - Grading

01-03-2023
15 ട്രെയിനിംഗ് ഡയറക്ടറേറ്റ് - സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിഭാഗം - Grievance പോർട്ടൽ മുഖേന ട്രെയിനികളുടെ പ്രൊഫൈലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 01-03-2023
14  IndiaSkills Kerala-2023-Actions to be Initiated 24-02-2023
13  Degree/ Diploma  courses are  not equivalent to or higher than ITI courses- Govt order 24-02-203
12  NTC, STC, NAC in Health sanitary  Inspector trade declared as qualification for  Health Inspector Grade II posts- Govt Order 24-02-2023
11 Starting of Self Financing NSS Units 21-02-2023
10 Grading of ITI time rescheduled 10-02-2023
09 ഇന്ത്യാ സ്‌കിൽസ് കേരള - 2023 വിവിധ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ നിയമിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു 03-02-2023
08 ഔദ്യോഗിക ഭാഷ സംബന്ധിച്ച സമിതിയുടെ ഒന്നാമത് റിപ്പോർട്ടിലെ പൊതുശുപാർശ - റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിൽ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 03-02-2023
07 2023 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന അഖിലേന്ത്യാ ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ - ബ്രോഡ് ബേസിഡ് ബേസിക് ട്രെയിനിംഗ് (ബി.ബി.ബി.റ്റി) ആൻറ് അഡ്വാൻസ്ഡ് മൊഡ്യൂൽസ് - അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വിഞ്ജാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 03-02-2023
06

ഗ്രേഡിംഗ് ഓഫ് ഐ ടി ഐ -2022 - വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

1. Grading of ITI Notification

2. Application Form

3. List of ITIs

4. Guidelines

5. Scoring Details

02-02-2023
05  Notification and schedule for Trainees council elections 2022-23 28-01-2023
04

1. ക്രഫ്റ്റ്സ്മാൻ പരിശീലന പദ്ധതി അനുസരിച്ചു കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള SCVT പാഠ്യപദ്ധതി പ്രകാരം ഐ ടി ഐ കളിൽ  അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള 6 മാസം കാലാവധിയുള്ള കോഴ്സിന്റെ 2022 -2023 സെഷനിലെ രണ്ടാം ബാച്ചിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനുള്ള പ്രോസ്പെക്ട്സ്

2.ഐ ടി ഐ പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ

 
03  Observance of 02 minutes silence at 11.00 am on 30.1.2023- " Martyrs day" 19-01-2023
02  Notification and time table for AITT (Supplementary ) FEB 2023 18-01-2023
01  Strict adherence to Green Protocol in Govt offices- Govt order 10-01-2023
     
87  Tenders Invited for various event management functions for Job Fair- 2023 27-12--2022
86  Spectrum Job Fair 2023 District Wise schedule 19-12-2022
85  Energy conservation pledge 09-12-2022
84  Application forms to be Gender Neutral- Govt Order 03-12-2022
83 GAD- Observance of 'Constitution Day' on 26th November 2022 in all Educational Institutions and Govt Departments - Instructions issued 25-11-2022

 

Contact Us

Directorate Of Industrial Training    
4th & 5th Floor Labour Complex
PMG Junction                                       
Vikas Bhavan
Thiruvananthapuram - 690 533      
Email: detkerala@gmail.com
Ph: 0471 - 2303856