മേഖലാ കാര്യാലയം

റീജിയണൽ ഡയറക്ടറേറ്റ്

റീജിയണൽ ഡയറക്ടറേറ്റ്

വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പ് 

.ടി.ഐ കാമ്പസ്, തോട്ടട (പി.)

കണ്ണൂർ ജില്ല – 670 007

ഫോൺ/ഫാക്സ് നം. 0497 2835697

-മെയിൽ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് എന്നീ ഏഴു ജില്ലകളിലെ സർക്കാർ ഐ.ടി.ഐകളും ആർ.ഐ. സെന്ററുകളും അംഗീകാരമുളള പ്രൈവറ്റ് ഐ.ടി.ഐകളും റീജിയണൽ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ അധികാരപരിധിയിൽ വരുന്നു.  Contact Us

Directorate Of Industrial Training    
4th & 5th Floor Labour Complex
PMG Junction                                       
Vikas Bhavan
Thiruvananthapuram - 690 533      
Email: detkerala@gmail.com
Ph: 0471 - 2303856