മന്ത്രാലയം

 

 

 

 

   ശ്രീ വി. ശിവൻകുട്ടി

തൊഴിൽ & നൈപുണ്യം വകുപ്പ് മന്ത്രി
0471-2327560

 

 

 

ശ്രീമതി മിനി ആൻ്റണി ഐ.എ.എസ്

  സെക്രട്ടറി
  തൊഴില്‍ നൈപുണ്യo വകുപ്പ്

0471-2322475

 

 

തൊഴിൽ വകുപ്പ് കേരള സർക്കാർ 

 

സംസ്ഥാനത്ത് സുഖകരമായ വ്യാവസായിക ബന്ധങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും വിവിധ തൊഴില്‍ നിമങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഈ വകുപ്പാണ്. തൊഴിലാളികള്ക്കായി നിരവധി ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍ നിലവിലുണ്ട്. നിരവധി ക്ഷേമ നിധികളും ഈ വകുപ്പിനു കീഴില്‍ പ്രവര്ത്തി്ക്കുന്നു. വ്യവസായ തര്ക്കേങ്ങളില്‍ അനുരജ്ഞനത്തിനും തര്ക്കത പരിഹാരത്തിനും തൊഴിലാളികളുടെയും മാനേജ്മെന്റിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് ഈ വകുപ്പ്.

തൊഴിലും ആരോഗ്യവും സുരക്ഷയും, തൊഴിൽ അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും, തൊഴിൽ ബന്ധങ്ങളും, വകുപ്പിന്റെ പ്രധാന മേഖലകളിലൂടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ നിർദേശം തൊഴിൽസ്ഥല നിലവാരത്തെ മാനേജ് ചെയ്യാനും ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ജോലിസ്ഥലത്തെ പരിക്കുകളും രോഗങ്ങളും തടയുന്നതിനും, ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനത്തിന് നിലവാരങ്ങൾ സജ്ജമാക്കാനും തന്ത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിവിധ തൊഴിൽ നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ, ക്വാസി ജുഡീഷ്യൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നടപ്പാക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രധാന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബോർഡും കമ്മീഷനും വകുപ്പ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സഹായിക്കുന്നു.

.. More...

Contact Us

Directorate Of Industrial Training    
4th & 5th Floor Labour Complex
PMG Junction                                       
Vikas Bhavan
Thiruvananthapuram - 690 533      
Email: detkerala@gmail.com
Ph: 0471 - 2303856