സർക്കാർ ഐ.ടി.ഐകള്‍

സർക്കാർ ഐ.ടി.ഐകള്‍

Sl.no Name Phone Fax  
  ITI DHANUVACHAPURAM 0471 - 2232282 0471 - 2232282 View Affiliation Orders
  ITI CHACKAI 0471 - 2502612, 2506549 0471 - 2502612 View Affiliation Orders
  ITI ATTINGAL 0470 - 2622391 0470 - 2621047 View Affiliation Orders
  ITI ARYANAD
(Nainar Pilla memorial Government ITI)
0472 - 2854466 Nil View Affiliation Orders
  ITI (W) KAZHAKKUTTOM 0471 - 2418317 0471 - 2418317 View Affiliation Orders
  ITI (W) PARASSALA 0471 - 2201977    
  ITI MALAYINKEEZHU 0471-2280907    
   ITI Vamanapuram 8129777317    
   ITI Varkala      
  ITI KOLLAM CHANDANTHOPE 0474 - 2712781   View Affiliation Orders
  ITI (W) KOLLAM 0474 - 2793714   View Affiliation Orders
  BTC KOLLAM 0474 - 2713099   View Affiliation Orders
  ITI CHATHANNUR 0474 - 2594579   View Affiliation Orders
  ITI ELAMAD 0474 - 2671715   View Affiliation Orders
  ITI THEVALAKKARA 0476-2872721    
  ITI Kottarakara      
   ITI Chadayamangalam 9496814313    
  ITI Mayyanad      
  ITI CHENNEERKKARA 0468 - 2258710 0468 - 2258710 View Affiliation Orders
  ITI (W) MEZHUVELI 0468 - 2259952   View Affiliation Orders
  ITI RANNI 0473-5221085    
  ITI CHENGANNUR 0479 - 2452210 0479 - 2452210 View Affiliation Orders
  ITI (W) CHENGANNUR 0479 - 2457496   View Affiliation Orders
  ITI PURAKKAD 0477 - 2298118   View Affiliation Orders
  ITI KAYAMKULAM 0479-2442900   View Affiliation Orders
  ITI VAYALAR 0478-2813035    
  ITI PALLIPAD      
  ITI ETTUMANOOR 0481 - 2535562   View Affiliation Orders
  ITI PALLICKATHODE 0481 - 2551062, 2553585   View Affiliation Orders
  ITI PERUVA MULAKULAM 04829 - 251678    
  ITI THIRUVARPPU 0481 - 2380404    
  ITI (W) CHANGANASSERI 0481-2400500    
  ITI KATTAPPANA 0486 - 8272216 04868 - 2872216 View Affiliation Orders
  ITI RAJAKKAD 04868 - 241813   View Affiliation Orders
  ITI KANJIKUZHI 0486-2238038    
  ITI KALAMASSERY 0484 - 2555505   View Affiliation Orders
  ITI (W) KALAMASSERY 0484 - 2544750   View Affiliation Orders
  AVTS KALAMSSERY 0484 - 2557275    
  ITI MANEED 0485-2267983    
  ITI ARAKKUZHA 0485 - 2254442    
  ITI MARAD 0484-2700142    
  ITI VENGOOR 0484-2659714    
  ITI CHALAKKUDY 0480 - 2701491 0480 - 2701491 View Affiliation Orders
  ITI (W) CHALAKKUDY 0480 - 2700816   View Affiliation Orders
  ITI MALA
(K.Karunakaran smaraka Government ITI)
0480 - 2893127   View Affiliation Orders
  ITI DESAMANGALAM 0486 - 4279944    
  ITI ERIYADU 0480 - 2804320    
  ITI CHERPPU 0487-2270241    
  ITI MANALOOR 0487-2620066    
  ITI MALAMPUZHA 0491 - 2815161 0491 - 2815161 View Affiliation Orders
  ITI (W) MALAMPUZHA 0491 - 2815181   View Affiliation Orders
  ITI KUZHALMANNAM 0492 - 2273888   View Affiliation Orders
  ITI ATTAPPADY 04924 - 211516   View Affiliation Orders
  ITI VANIYAMKULAM 0466-2227744   View Affiliation Orders
  ITI ELUMBALASSERY ( Lt Coll  Niranjan Memorial ITI) 9495707862    
  ITI NENMARA 04923-241010    
  ITI Perumatti 9446195529    
  ITI KOZHINJAMPARA 9495447690    
  ITI AREACODE 0483 - 2850238 0483 - 2850238 View Affiliation Orders
  ITI NILAMBUR 0493 - 1222932   View Affiliation Orders
  ITI MARANCHERY 0494 - 2676925    
  ITI PUZHAKKATTIRI 0493-3254088   View Affiliation Orders
  ITI CHERIYAMUNDOM 0494-2587887    
  ITI THAZHEKODE 0493-3250700    
  ITI KOZHIKODE 0495 - 2377016 0495 - 2377016 View Affiliation Orders
  ITI (W) KOZHIKODE 0495 - 2373976 0495 - 2373976 View Affiliation Orders
  ITI KOYILANDY 0496 - 2631129   View Affiliation Orders
  ITI BEPPUR 0495 - 22415040    
  ITI VALAYAM 0496 - 2461263    
  ITI MANIYOOR 0496-2537970    
  ITI THIRUVAMBADI 0495-2254070    
  ITI VADAKARA 0496-2533170    
  ITI KODUVALLY 9495138575    
  ITI Perambra 9446026556    
   ITI Chatamangalam      
  ITI NARIPETTA 9447632673    
  ITI KALPETTA 0493 - 6205519   View Affiliation Orders
  ITI (W) NENMENI 04936 - 266700    
  ITI KANNUR 0497 - 2835183 0497 - 2835183 View Affiliation Orders
  ITI (W) KANNUR 0497 - 2835987   View Affiliation Orders
  ITI MADAI 0497 - 2876988    
  ITI PERAVOOR 0490 - 2458650    
  ITI KURUMATHOOR 0490-2225450    
  ITI KUTHUPARAMBU 9846565570    
   ITI Pinarayi      
  ITI Panniyannur      
  ITI PERINGOM 04985236266    
  ITI KASARAGOD 0499 - 4256440 04994 - 256440 View Affiliation Orders
  ITI KAYYUR 0467 - 2230980 0467 - 2230980 View Affiliation Orders
  ITI PULLUR UDUMA 0467 - 2268174    
  ITI MADIKKAI 0467-2240282    
  ITI SEETHAMGOLI 0499-8245099    
 
ITI WEST(W) ELERI
(Baby John Memorial Govt ITI for Women)
0467-2341666    
  ITI PADIYOOR      
  ITI Kodombeloor      
  ITI Kuttikollur      
  ITI PILICODE      
Details of Trades without NCVT Affiliation in GOVT ITI's
Details of Affiliated Trades/units in Private ITI's
Details of AFFILIATED Trades/Units in ITI's
Details of Affiliated Trades/units in SCDD ITI's


 

Contact Us

Directorate Of Industrial Training    
4th & 5th Floor Labour Complex
PMG Junction                                       
Vikas Bhavan
Thiruvananthapuram - 690 533      
Email: detkerala@gmail.com
Ph: 0471 - 2303856