ആർ.ഐ.സെന്‍റർ

Category: Trade Test Published: Thursday, 11 February 2016 Written by Super User

അപ്രന്ടീഷിപ് പരിശീലനം

ഏതൊരുരാജ്യത്തിന്റേയും വ്യവസായികമായ വികസനത്തിന് ആരാജ്യത്തെ മാനവശേഷി വികസനം സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മാനവശേഷിവികസനത്തിന്ആരാജ്യത്തെ തൊഴിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യത്തിന്റെ നവീകരണം മുഖ്യഘടകമാണ്.  തൊഴിൽവൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നതിന്, പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നൽകുന്നപരിശീലനംമാത്രംപര്യാപ്തമാവുകയില്ല, സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നേരിട്ടു നൽകുന്ന പരിശീലനം കൂടി ഇതിന് ആവശ്യമായി വരുന്നു.  വ്യവസായ മേഖലയിൽ വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യത നേടിയെടുക്കുക എന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടെ ആ മേഖലയിൽ ലഭ്യമായ എല്ലാസൗകര്യങ്ങളും ഇതിനായി പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പരിശീലനം നൽകുക എന്ന മുഖ്യ ലക്ഷ്യത്തോടെ, 1961 ൽ അപ്രന്റീസസ് ആക്ട് നടപ്പിലാക്കി. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ആക്ടിനു കീഴിൽ, ട്രേഡ് അപ്രന്റീസുകൾക്കുളള പരിശീലനം മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.  ആക്ടിന്റെ അധികാരപരിധിയിൽ പിന്നീട് 1973, 1986, 2014 വർഷങ്ങളിൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതികളോടെ ഗ്രാഡ്വേറ്റ് അപ്രന്റീസുകൾ, ടെക്നീഷ്യൻ അപ്രന്റീസുകൾ, ടെക്നീഷ്യൻ(വൊക്കേഷണൽ) അപ്രന്റീസുകൾ ഓപ്ഷണൽ ട്രേഡ് അപ്രന്റീസുകൾ എന്നിവരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി.

ലക്ഷ്യങ്ങൾ

 • 1961-ലെ അപ്രന്റീസസ് ആക്ട് നടപ്പിലാക്കിയത് താഴെപ്പറയുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ്.
 • കേന്ദ്ര അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ്കൗൺസിൽ നിഷ്ക്കർഷിച്ച പ്രകാരമുളള സിലബസ്, പരിശീലനത്തിന്റെ കാലദൈർഘ്യം എന്നിവയനുസരിച്ച് വ്യവസായ ശാലകളിലെ അപ്രന്റീസ് പരിശീലന പരിപാടി ക്രമീകരിക്കുക.
 • വ്യവസായ മേഖലയിൽ വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിന്വ്യവസായശാലയിലെ ലഭ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക..

ആക്ട് പ്രാവർത്തികമാക്കൽ - നിരീക്ഷണം.

ചെന്നൈ, ഫരീദാബാദ്, ഹൈദരാബാദ്, കാൺപൂർ, കൊൽക്കത്ത, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന 6 പ്രാദേശിക അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് ട്രെയിനിംഗ് ഡയറക്ടറേറ്റുകൾ മുഖേന പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്രഗവൺമെന്‍റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, വകുപ്പുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അപ്രന്റീസസ് ആക്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് &എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ (എം.എസ്.ഡി.ഇ)കീഴിലുളള ഡി.ജി.ടി. യാണ്.

 • സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ/വകുപ്പുകൾ, സ്വകാര്യ/സ്ഥാപനങ്ങൾ, പരിശീലനത്തിൽ അപ്രന്റീസസ് ആക്ട് പ്രകാരം പരിശീലനം നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുറപ്പ് വരുത്തേണ്ട ചുമതല സ്റ്റേറ്റ് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് അഡ്വൈസർമാർക്കാണ്.
 • ഗ്രാഡ്വേറ്റ് അപ്രന്റീസുകൾ, ടെക്നീഷ്യൻ അപ്രന്റീസുകൾ, ടെക്നിക്കൽ(വൊക്കേഷണൽ) അപ്രന്റീസുകൾ, എന്നീ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അപ്രന്റീസുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, അപ്രന്റീസസ് ആക്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ട ചുമതല മാനവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുളള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു.  ചെന്നൈ, കാൺപൂർ, കൊൽക്കത്ത, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലുളള അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് ട്രെയിനിംഗ് ബോർഡു വഴിയാണ് ഇക്കാര്യം നിരീക്ഷിക്കുന്നത്.

കേന്ദ്ര അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് കൗൺസിൽ

 • കേന്ദ്ര അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ്കൗൺസിൽ ഒരു ഉന്നതാധികാര നിയമ സംവിധാനമാണ്.  കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ/കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ, ഉദ്യോഗ ദാതാക്കൾ എന്നിവരിൽ നിന്നുളള അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു തൃതല സംവിധാനമാണ് ഇത്.
 • അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് ട്രെയിനിംഗ് സംബന്ധിതമായ നയങ്ങൾ, മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സർക്കാരിനാവശ്യമായ ഉപദേശം നൽകുന്നത് കേന്ദ്ര അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് കൗൺസിലാണ്.

അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് ട്രെയിനിംഗ് മേഖലകൾ

നിയമാനുസൃതമായ ട്രേഡുകളിലും, ഐശ്ചികമായ ട്രേഡുകളിലും അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് പരിശീലനം നൽകാവുന്നതാണ്.

നിയമാനുസൃത ട്രേഡ് (ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ട്രേഡ്)  സർക്കാർവിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ചുളള ട്രേഡുകളെയാണ് നിയമാനുസൃത ട്രേഡുകളായി കണക്കാക്കുന്നത്.

ഐശ്ചിക ട്രേഡ്(ഓപ്ഷണൽ ട്രേഡ്) ഉദ്യോഗദാതാവ് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഇഷ്ടാനുസരണമുളള ട്രേഡുകളാണ് ഐശ്ചിക(ഓപ്ഷണൽ) ട്രേഡുകൾ.

അപ്രന്റീസുകളുടെ തരംതിരിവുകൾ (വിഭാഗങ്ങൾ)

1.  ട്രേഡ് അപ്രന്റീസ്

2.  ഗ്രാഡ്വേറ്റ് അപ്രന്റീസ്

3.  ടെക്നീഷ്യൽ അപ്രന്റീസ്

4.  ടെക്നീഷ്യൻ (വൊക്കേഷണൽ) അപ്രന്റീസ്

5.  ഓപ്ഷണൽ അപ്രന്റീസ്

വ്യാപ്തി

അപ്രന്റീസസ് ആക്ട് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന പ്രകാരം നാൽപ്പതോ അതിൽ കൂടുതലോ, മാനവവിഭവശേഷിയുളളതും, അനുവദനീയമായ ട്രെയിനിംഗ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യമുളളതുമായ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗദാതാവ് നിർബന്ധമായും അപ്രന്റീസുകളെ നിയമിക്കേണ്ടതാണ്.  ആ സ്ഥാപനത്തിലെ ആകെ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ(കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലുളള തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെ) 2.5 ശതമാനം മുതൽ 10 ശതമാനം വരെ അപ്രന്റീസുകളെ ഉദ്യോഗദാതാവിന് നിയമിക്കാവുന്നതാണ്.

ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുളള അപ്രന്റീസുകളിൽ(2.5 ശതമാനം മുതൽ 10 ശതമാനം വരെ) എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുമുളള അപ്രന്റീസുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

 സ്ഥാപനത്തിനോ, ഉദ്യോഗദാതാവിനോ അവരുടെ  സ്ഥാപനത്തിലെ സൗകര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടുളള പരിശീലനത്തിനോ, പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിനോ ഏതു വിഭാഗത്തിൽ/ട്രേഡിലേയോ അപ്രന്‍റീസിനെയാണ് ആവശ്യമെന്ന് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്.

സ്റ്റൈപ്പന്‍റ്

അപ്രന്റീസുകൾക്ക് പ്രതിമാസം അനുവദനീയമായ കുറഞ്ഞ സ്റ്റൈപ്പന്റ് നിരക്കുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

സ്റ്റൈപ്പന്റ്(വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ)

വർഷം

കുറഞ്ഞ സ്റ്റൈപ്പന്റ് നിരക്ക്

ഒന്നാം വർഷം

ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന/കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശ സർക്കാരുകൾ. അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള കുറഞ്ഞ വേതനത്തിന്റെ70 ശതമാനം

രണ്ടാം വർഷം

ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന/കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശ സർക്കാരുകൾ.  അവിദഗ്ദ്ധ തൊളിലാളികൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള കുറഞ്ഞ വേതനത്തിന്റെ80 ശതമാനം.

മൂന്നാംവർഷവും നാലാം വർഷവും

ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന/കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശത്തെ സർക്കാരുകൾ. അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള കുറഞ്ഞ വേതനത്തിന്റെ90 ശതമാനം.


ട്രേഡ് അപ്രന്റീസുകൾക്കു നൽകുന്ന സ്റ്റൈപ്പന്റിന്റെ ചെലവ് ഉദ്യോഗദാതാവ് വഹിക്കേണ്ടതാണ്.

ഗ്രാഡ്വേറ്റ്, ടെക്നീഷ്യൻ, ടെക്നീഷ്യൻ (വൊക്കേഷണൽ) എന്നീ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അപ്രന്റീസുകൾക്ക് യഥാക്രമം പ്രതിമാസം 4984-രൂപ, 3542-രൂപ, 2758-രൂപാ നിരക്കിലാണ് സ്റ്റൈപ്പന്റ് നൽകുന്നത്.  (2014 ഡിസംബർ 19 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ).

ഗ്രാഡ്വേറ്റ്, ടെക്നീഷ്യൻ, ടെക്നീഷ്യൻ (വൊക്കേഷണൽ) എന്നീ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അപ്രന്റീസുകൾക്കുളള സ്റ്റൈപ്പന്റിന്റെ ചെലവ് ഉദ്യോഗദാതാവും, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും തുല്യമായി വഹിക്കുന്നു.

ട്രേഡ് അപ്രന്റീസുകളുടെ പരിശീലനം

 • കുറഞ്ഞ പ്രായം 14 വയസ്സ്
 • യോഗ്യത 8-ാംക്ലാസ്സ് മുതൽ, 12-ാം ക്ലാസ്സ് പാസ്സ് (10, പ്ലസ് 2 സമ്പ്രദായത്തിൽ)
 • പരിശീലന കാലയളവ് 6 മാസം മുതൽ 4 വർഷം വരെയാണ്.
 • ഓരോ ട്രേഡിനും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള സിലബസ്സ് അനുസരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ പ്രാഥമിക പരീശീലനം നൽകിയ ശേഷമുളള അടിസ്ഥാന പരിശീലനവും, പ്രായോഗിക പരിശീലനവും, തുടർന്ന് അനുബന്ധ പരിശീലനവും ട്രെയിനിംഗിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
 • 39 ട്രേഡ് ഗ്രൂപ്പുകളിലായി 259 ട്രേഡുകൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ആകെ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ2.5 ശതമാനം മുതൽ 10 ശതമാനം വരെയുളള എണ്ണം അപ്രന്റീസുൾക്കായി നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു.
 • ഓരോ ഉദ്യോഗദാതാവും, അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് ട്രെയിനിംഗിനായി ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഇത് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് അഡ്വൈസർമാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു.
 • ആക്ടിനു കീഴിലുളള നിയമാനുസൃതമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ/കടമകൾ ഉദ്യോഗദാതാവും, അപ്രന്റീസുകളും പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ട്രേഡ് അപ്രന്റീസുകൾക്കുളള പരീക്ഷയും, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും.

ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം (ഒക്ടോബർ/നവംബർ, ഏപ്രിൽ/മെയ് മാസങ്ങളിൽ) ട്രേഡ് അപ്രന്റീസുകൾക്കായി എൻ.സി.വി.റ്റി(നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിംഗ്) അഖിലേന്ത്യാ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് ട്രേഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നു.

അഖിലേന്ത്യാ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് ട്രേഡ്ടെസ്റ്റ് പാസ്സാകുന്നവർക്ക് നാഷണൽ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നു.

സർക്കാർ/അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ/ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ജോലി നേടുന്നതിന് നാഷണൽഅപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അംഗീകാരമുണ്ട്.

ട്രേഡ് അപ്രന്റീസുകൾക്കുളള സ്കിൽ മത്സരങ്ങൾ

അപ്രന്റീസുകൾ തമ്മിലും, വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലും ആരോഗ്യകരമായ മത്സരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രാദേശിക, മേഖലാതലത്തിലും, അഖിലേന്ത്യാതലത്തിലും, സ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

15 ട്രേഡുകൾക്കാണ് സ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തുന്നത്.  അവ:ഫിറ്റർ, മെഷീനിസ്റ്റ്, ടർണർ, വെൽഡർ(ഗ്യാസ്&ഇലക്ട്രിക്), ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, മെക്കാനിക്ക്(മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ), ടൂൾ ആന്‍റ് ഡൈമേക്കർ(ഡൈ&മോൾഡ്സ്), ടൂൾ ആന്‍റ് ഡൈമേക്കർ(പ്രസ്സ് ടൂൾ, ജിഗ്സ്&ഫിക്സർ), ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്മെക്കാനിക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ(മെക്കാനിക്കൽ), മെക്കാനിക്ക് മെഷീൻ ടൂൾ&മെയിന്റനൻസ്, വയർമാൻ, മെക്കാനിക്ക്(ഡീസൽ), റഫ്രിജറേഷൻ&എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് മെക്കാനിക്ക്, ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്ക് എന്നിവയാണ്.

ആർ..സി

കേരളത്തിലെ ആർ.ഐ സെന്‍ററുകൾ

ക്രമ നമ്പർ

ആർ.ഐ.സെന്‍റർ

ഫോൺ

1

തിരുവനന്തപുരം

0471 2501867

2

കൊല്ലം

0474 2747969

3

ആലപ്പുഴ

0477 2230124

4

കോട്ടയം

0481 2570803

5

കളമശ്ശേരി

0484 2555866

6

തൃശ്ശൂർ

0487 2325122

7

പാലക്കാട്

0491 2500761

8

കോഴിക്കോട്

0495 2370289

9

കണ്ണൂർ

0497 2704588

 

പരീക്ഷ

ട്രേഡ് അപ്രന്റീസുകൾക്കുളള പരീക്ഷയും, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും.

ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം (ഒക്ടോബർ/ നവംബർ, ഏപ്രിൽ/മെയ് മാസങ്ങളിൽ) ട്രേഡ് അപ്രന്റീസുകൾക്കായി എൻ.സി.വി.റ്റി(നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിംഗ്) അഖിലേന്ത്യാ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് ട്രേഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നു.

അഖിലേന്ത്യാ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് പാസ്സാകുന്നവർക്ക് നാഷണൽ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നു.

സർക്കാർ/അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ/ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ജോലി നേടുന്നതിന് നാഷണൽഅപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അംഗീകാരമുണ്ട്.

 

പരീക്ഷയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും

 

സ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ

അപ്രന്റീസുകൾ തമ്മിലും, വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലും ആരോഗ്യകരമായ മത്സരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രാദേശിക, മേഖലാതലത്തിലും, അഖിലേന്ത്യാതലത്തിലും, സ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

15 ട്രേഡുകൾക്കാണ് സ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തുന്നത്.  അവ:ഫിറ്റർ, മെഷീനിസ്റ്റ്, ടർണർ, വെൽഡർ(ഗ്യാസ്&ഇലക്ട്രിക്), ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, മെക്കാനിക്ക്(മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ), ടൂൾ ആന്‍റ് ഡൈമേക്കർ(ഡൈ ആന്‍റ് മോൾഡ്സ്), ടൂൾ&ഡൈമേക്കർ(പ്രസ്സ് ടൂൾ, ജിഗ്സ്&ഫിക്സർ), ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ്മെക്കാനിക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ(മെക്കാനിക്കൽ), മെക്കാനിക്ക് മെഷീൻടൂൾ& മെയിന്‍റനൻസ്, വയർമാൻ, മെക്കാനിക്ക്(ഡീസൽ), റഫ്രിജറേഷൻ&എയർകണ്ടീഷനിംഗ് മെക്കാനിക്ക്, ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്ക് എന്നിവയാണ്.

കേരളത്തിലെ ട്രേഡ് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് പരിശീലനം

കേന്ദ്രസംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ചേർന്നാണ് നടത്തുന്നത്. സംസ്ഥാന തൊഴിൽനൈപുണ്യ വകുപ്പിന് കീഴിലുളള വ്യവസായിക പരിശീലന വകുപ്പ്, സംസ്ഥാനത്തെ 14 ആർ.ഐ സെന്‍ററുകൾ, തിരുവനന്തപുരത്തെ ട്രെയിനിംഗ്ഡയറക്ടറേറ്റ്എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖേനയാണ് അപ്രന്‍റീസ്ഷിപ്പ് ട്രെയിനിംഗ് സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

സ്റ്റൈപ്പന്റ്

ട്രേഡ് അപ്രന്റീസുകൾക്ക് നൽകുന്ന സ്റ്റൈപ്പന്‍റിന്റെ പ്രതിമാസനിരക്ക് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

5,700/-രൂപ-ആദ്യ വർഷത്തേയ്ക്ക്

6,250/-രൂപ-രണ്ടാം വർഷത്തേ

7,000/-രൂപ-മൂന്നാം& നാലാം വർഷത്തേയ്ക്ക്            

സ്റ്റൈപ്പന്റ് നൽകുന്നതിനുളള ചെലവ് ഉദ്യോഗദാതാക്കൾ വഹിക്കുന്നതാണ്.

ഗ്രാഡ്വേറ്റ്, ടെക്നീഷ്യൻ, ടെക്നീഷ്യൻ (വൊക്കേഷണൽ) വിഭാഗത്തിലുളള  അപ്രന്റീസുകൾക്കുളള  സ്റ്റൈപ്പന്‍റിന്‍റെ പ്രതിമാസനിരക്ക് യഥാക്രമം 4984/- രൂപയും, 3542/- രൂപയും, 2758/- രൂപയുമാണ്.  ഈ വിഭാഗത്തിലെ അപ്രന്റീസുകൾക്കുളള സ്റ്റൈപ്പന്റിന്റെ ചെലവ് ഉദ്യോഗദാതാവും കേന്ദ്ര സർക്കാരും തുല്യമായി വഹിക്കുന്നു.

 

Group of Industries covered under Apprentices Act

Designated trades for Trade Apprentices with syllabus

Details of Designated trades with trade syllabus (old)

Orders / Circulars

National Apprenticeship Promotion Scheme

FAQs

Amendment to the Apprentices Act, 1961 and its implementation w.e.f. 22.12.2014

G. S. R. 502(E) dated 16.06.2015 Apprenticeship (Amendment) Rules, 2015

Central Apprenticeship Council Rules

The Apprenticeship Rules, 1992

Apprentices Act 1961

Contact Us

Directorate Of Industrial Training    
4th & 5th Floor Labour Complex
PMG Junction                                       
Vikas Bhavan
Thiruvananthapuram - 690 533      
Email: detkerala@gmail.com
Ph: 0471 - 2303856