കേരള സംസ്ഥാന വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പ് - കേരള സര്‍ക്കാര്‍

ഒരു വികസ്വര രാഷ്ട്രത്തിന് വികസിത രാഷ്ട്രമെന്ന ലക്ഷ്യത്തില്‍, വ്യാവസായിക പുരോഗതിയ്ക്കുളള പങ്ക് വളരെ നിര്‍ണ്ണായകമാണ്. ഈ തിരിച്ചറിവാണ് രാജ്യത്തെ വ്യവസായ വത്കരിക്കുന്നതിനുളള പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങള്‍ക്കനുയോജ്യമായ തദ്ദേശീയരായ വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളെ വാര്‍ത്തെടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി, 1950-ല്‍ ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍ ക്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാന്‍ ട്രെയിനിംഗ് സ്‌കീം (വിദഗ്ദ്ധ തൊഴില്‍ പരിശീലന പദ്ധതി) ആവിഷ്‌കരിച്ച് രാജ്യത്താകമാനം ക്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാന്‍ ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററുകള്‍ ആരംഭിച്ചത്. ഇത്തരം പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങളാണ് നിലവിലുളള ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ട്രെയിനിംഗ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ITI)-കള്‍.

കേരള സംസ്ഥാനത്ത് യുവാക്കൾക്ക് വൊക്കേഷണൽ, അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് പരിശീലനം നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനത്തെ വ്യവസായ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ  (ITI) വിവിധ തരത്തിലുള്ള ദീർഘകാല, ഹ്രസ്വകാല പരിശീലന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കി വരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധസ്ഥാപനങ്ങളിൽ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് പരിശീലന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പാണ്

വ്യാവസായിക പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ക്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാന്‍ ട്രെയിനിംഗ് സ്‌കീം - ന്റെ പാഠ്യപരിശീലന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ തൊഴില്‍ മന്ത്രാലയത്തിന്‍ കീഴിലുളള ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ്  ട്രെയിനിംഗ് (DGT), ന്യൂഡല്‍ഹി - യുടെ നേതൃത്വത്തിലുളള നാഷണല്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഫോര്‍ വൊക്കേഷണല്‍ ട്രെയിനിംഗ് (NCVT) ആണ്. ഈ പാഠ്യപരിശീലന പദ്ധതിയാണ് രാജ്യത്താകമാനമുളള വ്യാവസായിക പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. NCVT നിഷ്‌കര്‍ഷിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ക്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാന്‍ ട്രെയിനിംഗ് സ്‌കീം - ന്റെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല അതാത് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് കൈമാറിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തില്‍ ടി പരിശീലനത്തിന്റെ പൂര്‍ണ്ണ നടത്തിപ്പ് ചുമതല 1956 - മുതല്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് കീഴില്‍ വന്നു.

  

ശ്രീ .പിണറായി വിജയൻ
ബഹുഃ മുഖ്യമന്ത്രി

          

ശ്രീ വി.ശിവൻകുട്ടി
ബഹുഃ  മന്ത്രി
തൊഴിലും നൈപുണ്യവും
വകുപ്പ്
ശ്രീമതി മിനി ആൻ്റണി 
ഐ.എ.എസ്
 സെക്രട്ടറി
തൊഴിലും നൈപുണ്യവും വകുപ്പ്
ശ്രീ. കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ  ഐ.എ എസ്
ഡയറക്ടര്‍ ട്രെയിനിംഗ്  /
സ്റ്റേറ്റ് അപ്രന്റിസ്ഷിപ്പ് അഡൈ്വസര്‍